First-Try IAS Triumphs!

By GovtJobGuide                February 17, 2024

Divya Tanwar (Rank 438, 2022)

Siddharth Singh (Rank 432, 2022)

Satyam Gandhi (Rank 10, 2021)

Adarsh Kant  (Rank 149, 2021)

Mamta Yadav (Rank 556, 2020)

Neha Banerjee (Rank 20, 2019)

Kanishak Kataria (Rank 1, 2018)

Shreyans Kumat (Rank 4, 2018)

Srushti Jayant Deshmukh (Rank 5, 2018)